Wezwania i informacje

INFORMACJA Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU 

O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY 

ORAZ O ZŁOŻENIU DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE  

Zarząd Spółki Energy Trade Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Spółka”], w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [„Nowelizacja”], informuje że w dniu 30 września 2020 roku został wybrany Dom Maklerski Navigator S.A. jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy oraz została z nim zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia tego rejestru. 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki, na podstawie umowy depozytu, złożyli dokumenty akcji w Spółce. 

Na skutek powyższych czynności, obowiązki nałożone przez Nowelizację zostały zrealizowane. 

*** 

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

O WEZWANIU AKCJONARIUSZY 

SPÓŁKI ENERGY TRADE SOLUTIONS S.A. 

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 

w związku z procesem dematerializacji akcji spółek akcyjnych 

Zarząd Spółki Energy Trade Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”], adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1, lok. P.12, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860157, NIP 5252836999, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, opłaconym w całości, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) w związku z procesem dematerializacji akcji spółek akcyjnych,  

wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w celu ich dematerializacji. 

*** 

Ponadto na stronie internetowej (w osobnej zakładce: „FIRMA” albo „O SPÓŁCE” albo na dole strony startowej) powinny zostać zamieszczone dane Spółki: 

Energy Trade Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie 

Adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1, lok. P.12, 00-124 Warszawa 

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860157, NIP: 5252836999 

O kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, opłaconym w całości 

*** 

Do momentu, gdy w Spółce jest tylko jeden akcjonariusz, a walne zgromadzenia odbywają się bez formalnego zwołania, tj. w trybie art. 405 § 1 k.s.h. – nie ma konieczności przedstawiania na stronie internetowej Spółki informacji dotyczących ogłoszeń o planowanych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.  

art. 405 § 1: „Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 

Jeśli jednak zostanie w sposób formalny (zgodnie z art. 402 § 1-3 k.s.h.) zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy – wówczas ogłoszenie o zwołaniu należy umieścić na stronie internetowej Spółki (art. 5 § 5 k.s.h). 

art. 402: 

§ 1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. 

§ 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. 

§ 3. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. 

art. 5  

§ 5. Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek. 

***