×

Obrót energią elektryczną

Modele

sprzedaży energii elektrycznej

1. System aukcyjny
3. CPPA
2. Giełda - TGE
4. Spółka obrotu - Trader

Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii

  1. RDB – rynek dnia bieżącego – kwotowania w dniu z dostawą.
  2. RDN – rynek dnia następnego – kwotowania w danym dniu z dostawą w dniu następnym
  3. RTT – rynek terminowy towarowy – kwotowania na dany termin dostawy – max – 3 lata

Umowa PPA

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) to długoterminowa umowa dostawy energii elektrycznej zawarta pomiędzy producentem energii elektrycznej a klientem. Szczegółowo określa wszelkie warunki działalności związanej z energią elektryczną, jak ilość do dostarczenia, ceny, sposób księgowania i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Możliwość finansowania budowy i funkcjonowania elektrowni wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Może przejąć dalsze finansowanie eksploatacji instalacji, na przykład koszty utrzymania i dzierżawy, w przypadku wygaśnięcia finansowania. Minimalizuje ryzyko związane ze zmianą cen na rynku energii. Co więcej wysoce prawdopodobne jest, że w przyszłości będą wykorzystane do pełnego finansowania elektrowni.

Fizyczne umowy PPA (physical PPAs)
– typu On-Site –  obejmuje bezpośrednie fizyczne dostawy energii elektrycznej. Operator sieci może być odpowiedzialny za dostarczanie energii elektrycznej w przypadku niedoborów.
– typu Off-Site – Producent dostarcza energię elektryczną do konsumenta poprzez sieć publiczną. Umowa przewiduje bilansowy zakup pewnej ilości wytworzonej energii elektrycznej bez jej fizycznej dostawy.
– typu „sleeved” – w zasadzie jest to umowa PPA typu Off-Site, w której dostawca usług energetycznych przejmuje różne procesy i działa jako interfejs pomiędzy producentem a odbiorcą.

Syntetyczne umowy PPA
Oddzielają one fizyczny przepływ energii elektrycznej od przepływu finansowego, a tym samym umożliwiają jeszcze bardziej elastyczne uzgodnienia umowne. W przypadku umów zakupu energii elektrycznej z materiałów syntetycznych (SPPA) producenci i konsumenci uzgadniają cenę za kWh energii elektrycznej. Jednakże energia ta nie jest dostarczana bezpośrednio do konsumenta. Dostawca usług energetycznych wytwórcy przyjmuje wyprodukowaną energię elektryczną do swojej grupy bilansującej i prowadzi z nią obrót, np. na giełdzie.

– długoterminowa stabilność cen,
– możliwość finansowania inwestycji w nowe zdolności wytwórcze
– ograniczenie ryzyka związanego ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej
– swoboda w konstruowaniu umów daje elastyczność, dzięki czemu można odzwierciedlić indywidualne preferencje operatorów elektrowni i odbiorców energii elektrycznej

Umowa cPPA

Umowy corporate Power Purchase Agreement są to umowy na sprzedaż energii elektrycznej zawierane przez odbiorcę bezpośrednio z jej wytwórcą. Obejmuje stosunkowo długi okres działania na poziomie 15-25 lat. W tym czasie wytwórca energii ze źródła odnawialnego sprzedaje energię elektryczną bezpośrednio odbiorcy końcowemu po ustalonej wcześniej cenie.

Umowy z fizyczną dostawą gwarantują fizyczny przepływ energii elektrycznej od wytwórcy do dostawcy
– wariant „za licznikiem” to opcja, w której instalacja wytwórcza znajduje się w pobliżu odbiorcy.
– wariant oparty na linii bezpośredniej, w której instalacja wytwórcza znajduje się w pewnej odległości od odbiorcy, a obie instalacje połączone są ze sobą bezpośrednią linią przesyłową.
– wariant z wykorzystaniem istniejącej sieci dystrybucyjnej przy udziale spółki obrotu pozwala na dostarczanie energii od wytwórcy do odbiorcy poprzez sieć przesyłową/dystrybucyjną operatora sieci. Wytwórca odsprzedaje energię pośrednikowi, czyli spółce obrotu, która odsprzedaje ją odbiorcy.

Umowy finansowe (wirtualne) obejmują finansowe rozliczenie stosowane w sytuacji braku możliwości fizycznej dostawy energii. Cena energii elektrycznej jest ustalana przez obie strony, a każda ze stron we własnym zakresie kupuje i sprzedaje energię na podstawie umów zawartych z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Aukcje OZE:

Aukcje OZE  to przetargi ogłaszane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dzięki którym można sprzedawać energię wygenerowaną przez instalacje OZE. Aukcje te organizowane są co najmniej raz w roku. Ogłoszenia publikowane są w BIP URE wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na ich temat. Każde ogłoszenie o planowanej aukcji OZE mówi o typie oraz parametrach, które musi spełnić startujący.