×

O firmie

ETS S.A. jest spółką która powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku. Powstająca duża liczba farm fotowoltaicznych wymaga coraz większego zaangażowania sił i środków do ich efektywnej eksploatacji. Potencjał doświadczonych inżynierów praktyków pozwala ETS S.A. podjąć się zadaniom związanym z codzienną eksploatacją, serwisowaniem farm PV oraz obrotem energia elektryczną.

Energy Trade Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie

Adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1, lok. P.12, 00-124 Warszawa

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860157, NIP: 5252836999

O kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, opłaconym w całości

Struktura Zarządu

Łukasz Dziedzic – Prezes Zarządu

Osoba stojąca na czele Zarządu oraz będąca jego reprezentantem. Pełni funkcję prowadzącego i nadzorującego sprawy Spółki oraz dba o zawieranie i utrzymywanie relacji biznesowych.

Piotr Juszczyk – Wiceprezes Zarządu

Osoba odpowiedzialna przede wszystkim za sprawy finansowe Spółki, zobowiązana do planowania i prognozowania budżetowego oraz sporządzania analiz ekonomicznych. Sprawuje nadzór nad sektorem ekonomicznym i prawnym.

Bartosz Firmanty – Członek Zarządu

Osoba, której powierzane są wszystkie sprawy Spółki wiążące się z czynnościami handlowymi i operacyjnymi. W zakresie jego funkcji znajduje się zawieranie kontraktów i dbałość nad ich realizacją oraz kształtowanie strategii marketingowych.