O firmie

ETS S.A. jest spółką, która powstała w odpowiedzi na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku OZE. Duża liczba wybudowanych farm fotowoltaicznych wymaga zaangażowania sił i środków do ich efektywnej eksploatacji. Firma specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z opieką i obsługą farm fotowoltaicznych m.in. koszenie traw, mycie modułów, inspekcje termowizyjne, usługi serwisowe. Dodatkowo doświadczona kadra specjalistów realizuje koncepcje związane z dążeniem do samowystarczalności JST oraz przedsiębiorstw, pełni funkcję doradcy inwestycyjnego w zakresie energetyki odnawialnej. Kolejnym działaniem firmy jest tworzenie wspólnot energetycznych tzn. spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii.

Energy Trade Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie
Adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1, lok. P.12, 00-124 Warszawa
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860157, NIP: 5252836999
O kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, opłaconym w całości

Struktura Zarządu

Bartosz Firmanty – Prezes Zarządu

Osoba stojąca na czele Zarządu oraz będąca jego reprezentantem. Pełni funkcję prowadzącego i nadzorującego sprawy Spółki oraz dba o zawieranie i utrzymywanie relacji biznesowych.

Osoba odpowiedzialna przede wszystkim za sprawy finansowe Spółki, zobowiązana do planowania i prognozowania budżetowego oraz sporządzania analiz ekonomicznych. Sprawuje nadzór nad sektorem ekonomicznym i prawnym.